Forskning og overvåkning - resultater

Forskning viser at laks er avhengig av arealer med tilstrekkelige skjulmuligheter. Resultater fra overvåkningsundersøkelsene tyder på at kvaliteten på leveområdet kan være begrensende for fiskeproduksjonen i Suldalslågen. Ungfiskens viktigste leveområder, habitat, i Suldalslågen består av arealer ned til én meters dyp.

Arealet for den aktuelle dybdesonen er størst ved 42 m3/s. Kvaliteten på habitatet kan ha blitt redusert som følge av at Suldalslågen har fått mindre kapasitet til å fjerne moser, alger og finsedimenter. I tillegg kan endret arealbruk i dalføret ha medført økt sedimenttilførsel. Forsøk har vist at spyleflom er et egnet manøvreringstiltak for å bedre habitatet. Undersøkelsene har også konkludert med at redusert vintervanntemperatur og økt islegging kan bedre habitatet.

Research results of Hydro powers effects on salmon

Temperaturen i Suldalsvatnet er redusert sommerstid som følge av overføring av kaldere vann. Redusert vannføring i Suldalslågen om våren og forsommeren har gitt høyere vanntemperatur og redusert utspyling av bunndyr. De bedrede forholdene har ført til at ungfisken har vokst bedre og at smoltproduksjonen har økt i den siste prøvereglementsperioden.

Research results of Hydro powers effects on salmon