Gjennomførte overvåkningsaktiviteter i Suldalslågen i årene 1998 til 2003

Følgende aktiviteter har blitt gjennomført:

UndersøkelserFormål
Hydrologi og vanntemperatur Overvåke vanntemperaturen og de hydrologiske forholdene i Lågen og noen sidebekker
Vannkjemi Overvåke og vurdere vannkvaliteten i Lågen og sidebekker, effekten av kalking og ulike vannføringsregimer
Sedimenttransport Få mer kunnskap om mengden sediment som kommer inn i vassdraget og hva som blir vaska ut ved ulike vannføringer
Begroing Overvåke utviklingen av begroing (mose og alger) i forhold til vannkvalitet og vannføring
Bunndyr Overvåke mengden bunndyr i forhold til vannkvalitet og vannføring
Gytefiskregistrering Få klarhet i sammensetningen og størrelsen på gytebestanden og fordeling av gytelokaliteter
Yngeltetthet Overvåke tetthet av ungfisk
Driv av fisk og bunndyr Kvantifisere driv av fiskeunger og bunndyr ved ulike vannføringer
Smoltproduksjon Beregne smoltproduksjon
Smoltutvandring Overvåke smoltutvandringen og vurdere hvilket vannføringsregime som er mest gunstig