Svartisen

Svartisen kraftverk ligger inne i fjellet innerst i Holandsfjorden i Meløy kommune i Nordland.

Eierandel: 70 %
Produksjon: 2200 GWh
Effekt: 600 MW

Kraftstasjonen ble ferdigstilt i 1993 med et aggregat på 350 MW, som den gang var Norges største. I 2010 ble det i tillegg satt inn et aggregat på 250 MW. Begge aggregater er utstyrt med Francis-turbiner.

Svartisen kraftverk utnytter en fallhøyde på 585 meter og har en midlere årsproduksjon på 2200 GWh.

Svartisen kraftverk får overført vann fra både Rana og Beiarn kommuner, samt fra en rekke elver og bekker vest for Svartisen – et nettverk bestående av til sammen 100 kilometer med tunneler med om lag 50 bekkeinntak. Kraftverket utnytter også smeltevann fra isbreen Svartisen gjennom et større inntak under isen. I tillegg utnytter Svartisen kraftverk de nedbørsfeltene som tidligere ble brukt i Glomfjord kraftverk.

Hovedmagasin og inntaksmagasin er Storglomvatn. Det er Norges største målt i vannmengde og rommer 3,5 milliarder kubikkmeter ved fullt magasin. Kraftverket er utstyrt med et større innvendig sandfang for å samle opp bresedimenter som ellers kunne havne i vannsystemet inn mot turbinene. Det er også etablert et laboratorium for isbreforskning under Svartisen.

Som mange andre av Statkrafts store anlegg på 1980- og 1990-tallet er Svartisen kraftverk tegnet av arkitekt Egil Sorteberg.

Svartisen kraftverk ble realisert etter en lengre planleggings- og utredningsperiode der opprettelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark var en del av behandlingen. For å knytte det nye kraftanlegget opp mot Glomfjord som driftsadministrasjon og mot nordre del av Meløy kommune ble det bygget en 7,6 kilometer lang veitunnel. Svartistunnelen er en del av kystriksveiforbindelsen mellom Bodø og Sandnessjøen.