Tonstad

Tonstad kraftverk ligger 750 meter inne i fjellet ved tettstedet Tonstad i Sirdal kommune i Vest-Agder.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi, Agder Energi og Sira-Kvina kraftselskap
Produksjon: 3800 GWh
Effekt: 960 MW

Kraftverket er Norges største målt i produksjon.

De to første aggregatene på 160 MW hver ble satt i drift i 1968, og to aggregater av samme størrelse ble satt i drift i 1971. Det femte og siste aggregatet på 320 MW ble satt i drift i 1988, og daværende kronprinspar Sonja og Harald foretok den offisielle igangsettingen.

Alle aggregater er utstyrt med Francis-turbiner. Fallhøyden er 450 meter.

Inntaksmagasin for kraftverket er Homstølvatnet, og både Sira- og Kvinavassdraget er berørt ved denne utbyggingen. Fra kraftverket føres vannet ut i Sirdalsfjorden og videre i kanal til Lundevatn og til Åna-Sira kraftverk, som er det nederste i vassdraget - nesten helt ute ved kysten. Deler av reguleringsområdet for disse kraftverkene strekker seg inn i både Bygland og Kvinesdal kommuner.

Utbyggingen av Tonstad kraftverk startet allerede i 1965, og i 1966 ble hovedkontoret for Sira-Kvina kraftselskap etablert på Tonstad i Sirdal kommune, der det også ble opprettet en anleggsadministrasjon. Den store utbyggingen bød på store utfordringer, og ny teknologi ble derfor tatt i bruk. Sprenging av tilløpstunnelen til Tonstad kraftverk bød på helt spesielle problemer, fordi en svak sone i fjellet måtte forseres med en ny fryseteknikk for at massene ikke skulle rase sammen.

Om lag fem millioner kubikkmeter fast fjell ble sprengt ut og er brukt til bygging av damanlegg, veier og terskler. De 60 tersklene i vassdragene skal motvirke konsekvensene av redusert vannføring i enkelte elvestrekninger som følge av reguleringen.

Gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS, Agder Energi AS og Sira-Kvina kraftselskap er Statkraft medeier av dette kraftverket. Sira-Kvina kraftselskap står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.