Statkraft AS - tredje kvartal 2006

09.11.2006 08.07 | børsmelding

 •         Resultat i tredje kvartal på 380 mkr etter skatt (904 mkr)
 •         Høyt kraftsalg trekkes ned av økte finanskostnader og skatt
 •         Akkumulert resultat etter tre kvartaler på 4 575 mkr etter skatt (3 534 mkr)
 •         Høy kraftproduksjon og høye kraftpriser gir sterke resultater hittil i år
 •         Regjeringen fremmer utbytteforslag for 2006 på 98 %
 •  
  (Sammenlignbare tall for 2005 i parentes)
   
  I likhet med første halvår hadde Statkraft også i tredje kvartal en høy kraft­produksjon som sammen med høye markedspriser ga solide kraftsalgsinntekter. Imidlertid økte finanskostnadene og skattene, mens resultatandeler fra tilknyttede selskaper gikk ned. Kvartalsresultatet ble derfor svakere enn i tredje kvartal i fjor. Kvartalsresultatet ble 1 233 mkr før skatt (1 317 mkr) og 380 mkr etter skatt (904 mkr). Samlet for de tre første kvartalene ble resultatet 7 380 mkr før skatt (5 343 mkr) og 4 575 mkr etter skatt (3 534 mkr).
   
  Markedsforhold og resultater
  Konsernet omsatte i de tre første kvartalene i år for 12 080 mkr, en økning på 2 442 mkr i forhold til samme periode i 2005. Økningen tilsvarer 25 %. Produksjonen gikk opp fra 34,2 TWh etter tre kvartaler i fjor til 36,3 TWh i år. Av økningen på 2,1 TWh er 1,0 TWh knyttet til ny virksomhet i Sverige og Finland. Gjennomsnittlig spotpris økte fra 22,8 øre/kWh til 39,9 øre/kWh. Inntektene fra sikringsaktivitetene gikk ned i forhold til de tre første kvartalene i fjor.
   
  Driftskostnadene ble 3 776 mkr i de tre første kvartalene, en økning på 85 mkr fra 2005. Kostnadene øker som en følge av konsolidering av ny virksomhet, idriftsetting av nye anlegg og regulering av beregningsgrunnlag for eiendomsskatt. Dette motvirkes delvis av endret regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader og periodisk vedlikehold som en tilpasning til IFRS.
   
  Konsernets driftsresultat økte med 40 % og ble 7 611 mkr i de tre første kvartalene (5 453 mkr).
   
  Resultatbidragene fra tilknyttede selskaper økte og ble 1 157 mkr (953 mkr). De norske regionale selskapene bidro med en forbedring på 121 millioner kroner, mens forbedringen for E.ON Sverige var 85 millioner kroner. Selskapene har fremgang som følge av høye priser, men resultatene påvirkes av mindre vann enn normalt. For E.ON Sverige trekker stans i kjernekraftproduksjonen ned. Statkrafts resultatandel fra E.ON Sverige er basert på estimat for siste kvartal.
   
  Lavere rentebærende gjeld og noe lavere løpende rentesats på låneporteføljen reduserer netto finanskostnader, men dette motvirkes av agiotap på valutasikring i siste kvartal. Årets netto finanskostnader er også høyere enn i fjor som følge av at det da ble resultatført en gevinst ved salg av Hedmark Energi Holding AS. Totalt for de tre første kvartalene ble netto finans­kostnader 1 389 mkr (1 062 mkr).
   
  I de tre første kvartalene var kraftmarkedet i Norden preget av nedbør under det normale, lave snømagasiner og høyt forbruk. I siste kvartal har særlig svak hydrologisk balanse med lav fyllingsgrad i vannmagasinene og utilgjengelighet i svensk kjernekraftproduksjon holdt prisene oppe. Samlet for de tre første kvartalene bidro dette til en gjennomsnittlig spotpris på 39,9 øre/kWh (+75 %).
   
  Kraftforbruket i Norden økte med 2,2 % i forhold til de tre første kvartalene i fjor og ble 288,8 TWh. Den nordiske kraftproduksjonen i perioden ble 280,0 TWh, en nedgang på 1,2 %. Det ble netto importert 8,8 TWh til det nordiske markedet.
   
  Viktige hendelser
  I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007, som ble lagt frem i oktober, er utbytte fra Statkraft for 2006 satt til 98 % av konsernets årsresultat etter skatt og minoritetsandeler. Det høye utbyttenivået kan gi konsernet en korreksjonsskatt.
   
  De to gasskraftutbyggingene i Tyskland, samt utbyggingen på Kårstø i Norge går i henhold til planene. Kjøllefjord vindpark ble åpnet i oktober. Videre pågår bygging av Heimdal varme­sentral og nytt Leirfossene kraftverk.
   
  I forslaget til statsbudsjett legger staten opp til å finansiere renseanlegg og håndtering av CO2 ved gasskraftverket på Kårstø.
   
  For å oppnå en tettere samordning mellom Trondheim Energiverk (TEV) og Statkraft og realisere stordriftsfordeler i konsernet er det besluttet at energidisponering og sikringshandel knyttet til TEVs vannkraftportefølje skal ivaretas av forretningsområdet Produksjon og Marked i Statkraft. TEV skal bestå som et eget regionalt selskap og vil fortsatt eie, drifte og vedlikeholde anleggene.
   
  I begynnelsen av november ble det klart at Svartisen kraftverk kommer til å være ute av drift i fire til fem måneder. Kraftverket har en installert kapasitet på 350 MW, og en middelårs­produksjon på 2,2 TWh.
   
  Kontantstrøm og kapitalforhold
  Virksomheten tilførte i de tre første kvartalene en kontantstrøm på 7,6 mrd kr. Netto investeringer beløp seg til 3,2 mrd kr, hvorav 1,7 mrd kr til gasskraftprosjektene. Gjelden ble netto nedbetalt med 0,9 mrd kr og utbytte og konsernbidrag betalt med 4,8 mrd kr. Likviditets­beholdningen ved utgangen av tredje kvartal ble 3,0 mrd kr, en nedgang på 1,4 mrd kr fra inngangen til året.
   
  I november tok Statkraft opp nye obligasjonslån på til sammen 4,3 mrd kr med 10 års løpetid i det norske obligasjonsmarkedet. Lånene vil bli notert på Oslo Børs og er tatt opp under EMTN-programmet som ble etablert i andre kvartal i år. Lånene er tatt opp for å finansiere låneforfall i desember og januar.
   
  Utsiktene fremover
  Regjeringen har for 2006 foreslått et utbytte fra Statkraft på 98 % av konsernresultatet etter skatt og minoritetsinteresser. I Statsbudsjettet angis utbyttet å utgjøre 5 880 millioner kroner basert på resultatanslag som forelå. Et så høyt utbyttenivå vil over tid påvirke Statkrafts muligheter for fortsatt forretningsutvikling, vekst og investeringer i ny kapasitet. Styret har anbefalt et langsiktig utbyttenivå på 50 %. Styret har videre foreslått at aksjelovens hovedregel for fastsettelse av utbytte, dvs. at generalforsamlingen ikke kan beslutte å utdele høyere utbytte enn styret foreslår eller godtar, implementeres for Statkraft.
   
  Gitt magasinsituasjonen ved utgangen av tredje kvartal, produksjonsstans i Svartisen og en forholdsvis normal nedbør fremover, forventer konsernet at årets produksjon blir noe lavere enn i 2005. Markedets prisforventninger er nedjustert noe den senere tid, men ligger fortsatt på et høyt nivå ut året. Samlet sett ventes kraftsalget å gi et lavere bidrag i årets fjerde kvartal sammenlignet med fjerde kvartal 2005. Styret venter at årets resultat etter skatt blir lavere enn anslaget som ble lagt til grunn for regjeringens utbytteforslag.
   
  Kontaktpersoner:
  Eli Skrøvset, konserndirektør/CFO, tel.: +47-24067914 /+47-90986495
  Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tel.: +47-24067286 /+47-99523150

  Nedlastinger

  Tittel Størrelse Type
  Presentasjon av 3. kvartal 2006 .PDF
  Rapport 3. kvartal 2006 .PDF