Statkraft SF - tredje kvartal 2006

09.11.2006 08.08 | børsmelding

Konsernet Statkraft SFs resultat for tredje kvartal 2006 ble 1,2 milliarder kroner før skatt, 0,1 milliarder kroner lavere enn i tredje kvartal i fjor. Resultatet etter skatt ble 0,4 milliarder kroner, en reduksjon på 0,6 milliarder kroner. Akkumulert pr tredje kvartal ble resultatet før skatt 7,4 milliarder kroner og etter skatt 4,6 milliarder kroner, en bedring på henholdsvis 2,0 og 0,7 milliarder kroner fra i fjor.
 
Statkraft viser gode resultater for årets tre første kvartaler sett under ett. Også i tredje kvartal isolert var inntjeningen fra driften god med en forbedring i driftsresultatet på 723 millioner kroner (+58 %) fra tredje kvartal i fjor. Imidlertid trekker svakere resultater fra tilknyttede selskaper og økte netto finanskostnader ned slik at resultat før skatt i kvartalet ble 1,2 milli­arder kroner, som er en marginal nedgang fra 2005. Videre økte skattene, og resultatet etter skatt i kvartalet ble 0,4 milliarder kroner, en nedgang på 0,6 milliarder kroner. Økningen i skattekostnaden skyldes primært økt grunnrenteskatt som en følge av høyere spotpriser.
 
Akkumulert for årets tre første kvartaler ble resultatet før skatt 7,4 milliarder kroner og etter skatt 4,6 milliarder kroner, en bedring på henholdsvis 2,0 og 0,7 milliarder kroner fra i fjor. Økningen etter skatt var 18 %.
 
I likhet med første halvår, viste tredje kvartal både høy produksjon og høye priser. Sistnevnte skyldes hovedsakelig en svak hydrologisk balanse med lave magasiner, samt høy utilgjenge­lighet i svensk kjernekraftproduksjon. Forbruket i tredje kvartal var lavere enn normalt, som en følge av de høye temperaturene.
 
Gjennomsnittlig spotpris i årets tre første kvartaler var 39,9 øre/kWh, noe som er 75 % høyere enn for samme periode i 2005. Dette skyldes hovedsakelig høyere forbruk i Norden, samt snømagasiner og nedbør under det normale. Statkrafts produksjon hittil i år på 36,3 TWh representerer en økning på 6 % sammenlignet med fjoråret. Økningen i spotpris og produksjon reflekteres i inntektene fra netto fysisk spotsalg, som økte med 118 og 81 % for henholdsvis tredje kvartal og hittil i år sett under ett. De økte inntektene fra spot­salg motvirkes imidlertid av en betydelig reduksjon i inntektene fra sikringsaktiviteter.
 
I begynnelsen av november ble det klart at Svartisen kraftverk kommer til å være ute av drift i fire til fem måneder. Kraftverket har en installert kapasitet på 350 MW, og en middelårs­produksjon på 2,2 TWh.
 
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007, som ble lagt frem i oktober, er utbytte fra Statkraft for 2006 satt til 98 % av konsernets årsresultat etter skatt og minoritets­andeler. Det høye utbyttenivået kan føre til en korreksjonsinntekt, som igjen vil medføre at konsernet får en korreksjonsskatt.
 
De to gasskraftutbyggingene i Tyskland, samt utbyggingen på Kårstø i Norge går i henhold til planene. Kjøllefjord vindpark ble åpnet i oktober. Videre pågår bygging av Heimdal varme­sentral i Trondheim og nytt Leirfossene kraftverk i Nidelva. Konsesjonssøknader for ytter­ligere vind- og vannkraftutbygging i Norge er under behandling.
 
Naturkraft, som eies av Statkraft og Hydro, bygger i dag et gasskraftverk på Kårstø med forventet produksjonsstart høsten 2007. I statsbudsjettet er det foreslått bevilget 720 millioner kroner til videre arbeid med realiseringen av et fangstanlegg for CO2 på Kårstø, muliggjøring av kjeder for CO2 og nødvendige avklaringer knyttet til spørsmålet om et statlig engasje­ment. Av den foreslåtte bevilgningen er anslagsvis 680 mill. kroner knyttet til realisering av renseanlegget. Naturkraft har i dag alle nødvendige tillatelser til bygging av gasskraftverket.
 
For å oppnå en tettere samordning mellom Trondheim Energiverk (TEV) og Statkraft og realisere stordriftsfordeler i konsernet er det besluttet at energidisponering og sikringshandel knyttet til TEVs vannkraftportefølje skal ivaretas av forretningsområdet Produksjon og Marked i Statkraft. TEV skal bestå som et eget regionalt selskap og vil fortsatt eie, drifte og vedlikeholde anleggene. Videre er det lagt opp til en samordning av administrative funksjoner. Samordningen forventes ikke å gi bemanningsreduksjoner.
 
Virksomheten i Statkraft SF
 
Statkraft SFs formål er å eie alle aksjene i og gi lån til Statkraft AS. I tillegg har Statkraft SF enkelte eiendeler som av formelle årsaker ikke kan overlates til Statkraft AS. Dette gjelder kraftverk som er hjemfalt og utleid eller som ved hjemfall vil tilfalle Statkraft. Videre gjelder det enkelte utenlandsengasjementer (Asian Power Invest AB og Nordic Hydropower AB).
 
Konsernregnskapet til Statkraft SF vil, med unntak av de tilbakeholdte eiendelene, være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS.
 
I utgående balanse for tredje kvartal 2006 var verdien av de totale eiendelene i konsernet Statkraft SF 732 millioner kroner høyere enn i konsernet Statkraft AS. Om lag 600 millioner kroner av dette er relatert til balanseverdien av de utleide kraftverkene og utenlands­engasjementene, mens resten utgjøres av kortsiktige poster og likvide midler.
 
Rentebærende langsiktig gjeld i Statkraft SF konsern var i underkant av 3 milliarder kroner høyere enn i Statkraft AS konsern som følge av at Statkraft SF har lånt 3 milliarder kroner under en etablert kredittlinje i forbindelse med finansiering av utbyttet for regnskapsåret 2004. Ved utgangen av tredje kvartal utgjorde rentebærende gjeld 33,4 milliarder kroner mot 35,2 milliarder kroner på samme tid i fjor og 34,6 milliarder kroner ved inngangen til året. Rentebærende gjeldsgrad var 43,6 % mot henholdsvis 46,3 og 47,7 %. Omløps­midler, utenom likviditetsbeholdning, var 4,6 milliarder kroner og kortsiktig rentefri gjeld 8,1 milliarder kroner.
 
I resultatregnskapet utgjør forskjellene mellom Statkraft SF og Statkraft AS i hovedsak inntekter og kostnader knyttet til løpende drift av de tilbakeholdte eiendelene. Disse forskjellene er relativt beskjedne.
 
Kontaktpersoner:
Eli Skrøvset, konserndirektør/CFO, tel.: +47-24067914 /+47-90986495
Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tel.: +47-24067286 /+47-99523150
 
Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Rapport 3. kvartal 2006 .PDF