Statkraft SF - fjerde kvartal 2006

15.02.2007 08.14 | børsmelding

2006 ble et meget godt år for Statkraft. Omsetningen økte med 7 prosent til over 16 milliarder kroner. Resultatet før skatt økte med 1,2 milliarder kroner til 9,8 milliarder kroner, mens resultatet etter skatt endte på 6,3 milliarder kroner mot 6 milliarder kroner i 2005. Forbedringen etter skatt var på 5 prosent.
 
Fjerde kvartal isolert viser et resultat før skatt på 2 418 millioner kroner, som er en nedgang på 732 millioner kroner. 381 millioner kroner forklares av positive engangseffekter i 2005, og korrigert for dette var nedgangen i resultatet før skatt 351 millioner kroner (-11 prosent). Nedgangen i den underliggende driften skyldes i hovedsak lavere produsert volum og svakere resultater fra tilknyttede selskaper.
 
Kraftprisen var høy gjennom mesteparten av året, men falt kraftig mot slutten av fjerde kvartal. I desember var den på nivå med samme måned i 2005. I gjennomsnitt for 2006 var spotprisen 39,1 øre/kWh, noe som er 66 prosent høyere enn for 2005. Dette skyldes hovedsakelig tilsigssvikt i store deler av året, samt stans i deler av svensk kjernekraftproduksjon. Økningen i spotpris reflekteres i inntektene fra netto fysisk spotsalg, som økte med 35 prosent for året sett under ett. De økte inntektene fra spot­salget motvirkes imidlertid av en betydelig reduksjon i inntektene fra sikringsaktiviteter. Sammenlignet med 2005 falt også produksjonen i fjerde kvartal, slik at den for året sett under ett endte 2,9 TWh lavere (-6 prosent).
 
I statsbudsjettet for 2007 er det fastsatt et utbytte til staten for 2006 på 98 prosent av konsernresultatet etter skatt og minoritetsandeler. Dette tilsvarer 5 857 millioner kroner.
 
I løpet av fjerde kvartal ble det klart at Svartisen kraftverk kommer til å være ute av drift frem til midten av mars 2007 som følge av skade på aggregat. Det er besluttet å investere i et ekstra aggregat med en planlagt effekt på 250 MW i kraftverket som i dag har en installert kapasitet på 350 MW, og en middelårs­produksjon på 2,2 TWh.
 
I 2006 fullførte Statkrafts datterselskap Trondheim Energiverk byggingen av en fjernvarmeledning fra Heimdal varmesentral til Midtbyen i Trondheim. Utvidelsen av den tilhørende varmesentralen forventes ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal 2007. I oktober 2006 ble Kjøllefjord vindpark åpnet. De tre gasskraftverkene som er under utbygging - to i Tyskland og et på Kårstø i Norge - forventes alle ferdigstilt i løpet av andre halvår 2007. Det samme gjelder vannkraftverket Pålsbu. Byggingen av nye Leirfossene kraftverk i Nidelva går i henhold til plan, og forventes ferdigstilt sommeren 2008.
 
Virksomheten i Statkraft SF
 
Statkraft SFs formål er å eie alle aksjene i og gi lån til Statkraft AS. I tillegg har Statkraft SF enkelte eiendeler som av formelle årsaker ikke kan overlates til Statkraft AS. Dette gjelder kraftverk som er hjemfalt og utleid eller som ved hjemfall vil tilfalle Statkraft, samt enkelte utenlandsengasjementer (Asian Power Invest AB og Nordic Hydropower AB).
 
Konsernregnskapet til Statkraft SF vil, med unntak av de tilbakeholdte eiendelene, være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS.
 
I utgående balanse for fjerde kvartal 2006 var verdien av de totale eiendelene i konsernet Statkraft SF 623 millioner kroner høyere enn i konsernet Statkraft AS. 1 040 millioner kroner av dette er relatert til balanseverdien av de utleide kraftverkene og utenlands­engasjementene, mens endringer i kortsiktige poster og likvide midler er negativ med 417 millioner kroner.
 
Rentebærende langsiktig gjeld i Statkraft SF konsern var i underkant av 3 milliarder kroner høyere enn i Statkraft AS konsern som følge av at Statkraft SF har lånt 3 milliarder kroner under en etablert kredittlinje i forbindelse med finansiering av utbytte for regnskapsåret 2004. Ved utgangen av fjerde kvartal utgjorde rentebærende gjeld 32,7 milliarder kroner mot 32,4 milliarder kroner på samme tid i 2005. Rentebærende gjeldsgrad var 49,2 prosent mot 47,7 prosent ved utgangen av 2005. Omløps­midler, utenom likviditetsbeholdning, var 5,0 milliarder kroner og kortsiktig rentefri gjeld 13,3 milliarder kroner.
 
I resultatregnskapet utgjør forskjellene mellom Statkraft SF og Statkraft AS i hovedsak inntekter og kostnader knyttet til løpende drift av de tilbakeholdte eiendelene. Disse forskjellene er relativt beskjedne.
 
Kontaktpersoner:
Eli Skrøvset, konserndirektør/CFO, tlf.: +47-24 06 79 14 / +47-909 86 495
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf.: +47-24 06 78 76 / +47-900 23 021

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Rapport 4. kvartal 2006 .PDF