Statkraft SF - første kvartal 2007

10.05.2007 08.04 | børsmelding

Konsernet Statkraft SFs resultat før skatt ble 3551 millioner kroner i 1. kvartal 2007 sammenlignet med 2304 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2006.
 
Kraftprisene fortsatte å falle i 1. kvartal 2007. Gjennomsnittprisen for kvartalet ble 21,8 øre/kWh, og sammenlignet med 4. kvartal 2006 var fallet på 41 %. Produsert volum var 33 % lavere enn i tilsvarende periode i fjor.
 
Porteføljen dynamisk sikring oppnådde et meget godt resultat i 1. kvartal 2007 på 865 millioner kroner, som er en forbedring på 956 millioner kroner sammenlignet med 1. kvartal 2006.
 
Det ble gjennomført emisjon av nye obligasjonslån under EMTN programmet (Euro Medium Term Note Programme) på til sammen 900 millioner euro og 1500 millioner kroner.
 
I 1. kvartal fikk Statkraft, sammen med partneren Catamount Energy Corporation, sin første endelige konsesjon i Storbritannia. Vindparken Blaengwen i Wales vil bestå av 10 møller med en total kapasitet på 20-30 MW.
 
I Norge har Småkraft AS fått innvilget seks konsesjoner for utbygging av vannkraftverk.
 
Statkraft åpnet i 1. kvartal et nytt regionskontor i Beograd.
 
Konsernet ble omprofilert 30. mars 2007 gjennom logofellesskap mellom Statkraft, Skagerak Energi og Trondheim Energiverk der sistnevnte selskap fra samme dato byttet navn til Trondheim Energi.
 
Virksomheten i Statkraft SF
 
Statkraft SFs formål er å eie alle aksjene i og gi lån til Statkraft AS. I tillegg har Statkraft SF enkelte eiendeler som av formelle årsaker ikke kan eies av Statkraft AS. Dette gjelder kraftverk som er hjemfalt og utleid eller som ved hjemfall vil tilfalle Statkraft, samt enkelte utenlandsengasjementer (Asian Power Invest AB og Nordic Hydropower AB).
 
Konsernregnskapet til Statkraft SF vil, med unntak av de tilbakeholdte eiendelene og enkelte poster på passivasiden, være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS.
 
I utgående balanse for 1. kvartal 2007 var verdien av de totale eiendelene i konsernet Statkraft SF 817 millioner kroner høyere enn i konsernet Statkraft AS. 847 millioner kroner av dette er relatert til balanseverdien av de utleide kraftverkene og utenlands-engasjementene, mens endringer i kortsiktige poster og likvide midler er negativ med 30 millioner kroner.
 
Rentebærende langsiktig gjeld i Statkraft SF konsern var i underkant av 3 milliarder kroner høyere enn i Statkraft AS konsern som følge av at Statkraft SF har lånt 3 milliarder kroner under en etablert kredittlinje i forbindelse med finansiering av utbytte for regnskapsåret 2004. Ved utgangen av 1. kvartal utgjorde rentebærende gjeld 42,4 milliarder kroner mot 33,5 milliarder kroner på samme tid i 2006. Rentebærende gjeldsgrad var 48,9 % mot 45,3 % ved utgangen av 2006. Omløpsmidler, utenom likviditetsbeholdning, var 14,1 milliarder kroner og kortsiktig rentefri gjeld 17,1 milliarder kroner.
 
I resultatregnskapet utgjør forskjellene mellom Statkraft SF og Statkraft AS i hovedsak inntekter og kostnader knyttet til løpende drift av de tilbakeholdte eiendelene. Disse forskjellene er beskjedne.
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør/CFO Eli Skrøvset, tlf.: 2406 7914 / 909 86 495
IR-kontakt Yngve Frøshaug, tlf.: 2406 7876 / 900 23 021
 
Rapporten inklusive tabeller, samt IFRS-dokument, kan lastes ned fra følgende linker:

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Rapport 1. kvartal 2007 .PDF
IFRS PDF .PDF