Statkrafts GRI indeks

Statkrafts rapportering om samfunnsansvar er basert på veiledning og anbefalinger presentert i GRIs bransjetillegg for kraftbransjen, G4 Sector Disclosures - Electric Utilities.

Statkraft har engasjert Deloitte AS til å gjennomføre en uavhengig attestasjon av selskapets rapportering om samfunnsansvar etter GRI G4. Attestasjonen er basert på revisjonsstandard ISAE 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», utgitt av International Auditing and Assurance Standards Board, og som avgis med en moderat grad av sikkerhet.

Revisor avgir en uttalelse som blant annet sier følgende:

«Statkrafts praksis for rapportering om samfunnsansvar samsvarer i all hovedsak med Global Reporting Initative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines (versjon G4) sine rapporteringsprinsipper og rapporteringen tilfredsstiller nivå Core i henhold til GRIs retningslinjer.»

Revisors uttalelse

Forklaringer

Rapportert = Indikatoren er rapportert.
Delvis = Indikatoren er delvis rapportert.
EU = Indikatornummer som begynner med EU indikerer at indikatoren er spesifikk for energibransjen.

GENERELL INFORMASJON

SPESIFIKK INFORMASJON

KATEGORI: ØKONOMI

KATEGORI: MILJØ

KATEGORI: SOSIALT

Sub-kategori: Arbeidstakerforhold

Sub-kategori: Menneskerettigheter

Sub-kategori: Samfunn

Sub-kategori: Produktansvar