Hydrogensenter etableres i Trondheim

02.06.2005 08.00 | pressemelding

Statkraft, Statoil og Det Norske Veritas – en slagkraftig allianse med sterke faglige miljøer - planlegger å etablere et forsknings- og demonstrasjonssenter for hydrogen på Tyholt i Trondheim. Partnerne vil utvikle miljøvennlige, lønnsomme og sikre løsninger for produksjon av hydrogen til drift av kjøretøy og til kombinert kraft- og varmeproduksjon.

Forskningssenteret vil bli et viktig bidrag i en nasjonal satsing på forberedelser til et framtidig hydrogenmarked.

Både forskning og bruk

Planen er å etablere et senter hvor forskning på produksjon og bruk av hydrogen kan kombineres. Senteret vil inneholde forskningsfasiliteter, et besøkssenter og praktisk demonstrasjon av hydrogenbruk i transportsektoren og til elektrisitet og varme. Senteret legges til Trondheim på grunn av nærheten til Norges tyngste teknologiske forsknings- og undervisningsmiljø. I tillegg er alle selskapene representert i Trondheim med kontorer og/eller forskningssenter. Senteret har fått navnet HYTREC (HYdrogen Technology REsearch Centre). Målet er at senteret skal stå ferdig tidlig i 2007 forutsatt at alle formelle beslutninger faller på plass. De foreliggende planene har en total kostnadsramme på 55 millioner kroner.

Null utslipp

Hydrogen framstilt med miljøvennlig energi forventes å få en viktig rolle som energibærer i fremtiden. Som brensel har hydrogen ingen andre lokale utslipp enn vann, og hydrogen kan både benyttes i kjøretøyer og i kombinerte kraft- og varmeløsninger. Hydrogen kan produseres ved kjemisk omforming av naturgass eller fra vann ved hjelp av elektrisk strøm. Når produksjonen fra naturgass gjøres med CO2-håndtering og elektrisiteten produseres med fornybar energi, vil hydrogen som energibærer representere null utslipp av klimagasser og andre miljøskadelige gasser.

Sterk kompetansekombinasjon

Den samlede kompetansen til de tre partnerne ventes å gi synergieffekter med hensyn på utvikling av ny og innovativ teknologi på området. Selskapene vil bidra med spisskompetanse i prosjektet: Statkraft vil utvikle løsninger for kostnadseffektiv produksjon av hydrogen fra fornybar energi. Statoil vil utvikle ny teknologi for produksjon av hydrogen fra naturgass med CO2-håndtering. Det Norske Veritas vil utvikle og kvalifisere sikker og pålitelig teknologi samt tjenester innen rådgivning, kvalifisering og sertifisering på basis av aktivitetene ved teknologisenteret.

www.statkraft.no
www.statoil.com
www.dnv.com
www.hytrec.no