Moderniserer fornybar kraftproduksjon i Norge

18.03.2010 08.00 | pressemelding

Hydro power in Norway seen from above

K2 kraftstasjon i Høyanger, som blir erstattet av Eiriksdal kraftverk

(Oslo, 18. mars 2010) Statkraft har besluttet å ruste opp vannkraftanlegg for over én milliard kroner. I Sogn og Fjordane vil de nye kraftverkene Eiriksdal og Makkoren erstatte eldre anlegg, mens Nedre Røssåga kraftverk i Nordland moderniseres.

-Investeringene gir mer fornybar kraft, økt forsyningssikkerhet, bedre lokale miljøforhold og betydelig verdiskaping lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er viktige bidrag for å gi verden renere energi, sier produksjonsdirektør Tron Engebrethsen i Statkraft.

Eiriksdal og Makkoren kraftverk i Høyanger kommune, Sogn og Fjordane, får en produksjon på ca 330 GWh. Utbyggingen innebærer også en rekke miljøforbedringer i området. Blant annet blir det økt vannføring i Daleelva nedenfor kraftverkene, og noen eldre kraftlinjer blir erstattet av jordkabel. De nye kraftstasjonene bygges i fjell. Eiriksdal kraftverk er planlagt tilkoblet kraftnettet gjennom den nye kraftlinjen som forberedes mellom Ørskog-Fardal. Utbyggingen er ventet å koste rundt 700 millioner kroner og gir betydelige ringvirkninger og muligheter for lokalt og regionalt næringsliv.

Rehabiliteringen av Nedre Røssåga kraftstasjon i Hemnes kommune i Nordland er første del av en større modernisering av Røssåga-anleggene. Først rehabiliteres tre av aggregatene i kraftstasjonen, og hjelpe- og kontrollsystemer moderniseres eller skiftes ut. Dette vil koste rundt 400 millioner kroner. Statkraft vurderer også å rehabilitere de øvrige tre aggregatene i kraftstasjonen eller bygge en ny parallell kraftstasjon som erstatning for disse tre.

Totalt har Statkraft 149 vannkraftverk i Norge. De eldste anleggene ble bygget på 1920-tallet, mens de fleste har vært i drift siden 50-60-tallet. Anleggene har vært gjennom betydelige vedlikeholdsinvesteringer opp gjennom tidene, og Statkraft bruker om lag én milliard kroner årlig på vedlikehold. I tillegg gjøres betydelige investeringer i opprustning og utvidelse av anleggene.