Statkraft skrinlegger overføring av Vestsideelvene i Jostedalen

30.07.2012 08.00 | pressemelding

River in snowy mountains

Elvene Hompedøla og Kvernelvi, med Jostedøla i forgrunnen. (Foto: Statkraft)

(Oslo, 27. juli 2012) – Statkraft har søkt om konsesjon for overføring av Vestsideelvene i Luster kommune til Tunsbergdalsmagasinet for utnyttelse i det eksisterende Leirdøla kraftverk. Det er samtidig søkt om konsesjon for heving av Tunsbergdalsdammen. Prosjektets forventede økonomi har de siste årene blitt svekket og Statkraft trekker derfor konsesjonssøknaden.

Statkraft har ved ulike anledninger helt fra 1980-tallet vurdert overføring av Vestsideelvene i Jostedalen til Tunsbergdalsmagasinet for utnyttelse i det eksisterende Leirdøla kraftverk. Prosjektet ville innebære en ca 20 km lang tunnel for overføring av totalt åtte elver beliggende på vestsiden av Jostedalen, samt en heving av Tunsbergdalsdammen med om lag 4 meter.

Høye anleggskostnader kombinert med forventet høye fall- og grunnerstatninger har svekket lønnsomheten i prosjektet og Statkraft velger derfor å trekke konsesjonssøknaden.

Prosjektet ville medført en produksjonsøkning i Leirdøla kraftverk på om lag 130 GWh pr år.

Norges vassdrags- og elektrisitetsdirektorat (NVE) sitt pålegg om utbedring av Tunsbergdalsdammen var planlagt utført sammen med overføringen og heving av selve dammen. Statkraft vil nå umiddelbart starte planleggingen for utbedring av eksisterende dam.
Statkraft opprettholder konsesjonssøknaden for Vigdøla kraftverk, også i Jostedalen. Vigdøla kraftverk vil få en forventet årsproduksjon på 50 GWh pr år.

Om Statkraft:

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.