Statkraft AS – resultat for fjerde kvartal 2013 - Godt kvartalsresultat

13.02.2014 12.36 | pressemelding

(Oslo, 13. februar 2014) Statkraft oppnådde i fjerde kvartal 2013 et underliggende drifts-resultat før avskrivninger (EBITDA) på 3843 millioner kroner, som er 326 millioner kroner bedre enn i tilsvarende kvartal i 2012. Resultat etter skatt endte på 2354 millioner kroner mot -1960 millioner kroner i fjerde kvartal året før.

Den gjennomsnittlige nordiske kraftprisen var noe lavere, målt i EUR/MWh, enn i samme kvartal i 2012, men en sterkere euro mot norske kroner medførte at prisen var om lag 8 prosent høyere målt i norske kroner. Konsernets kraftproduksjon var 16,3 TWh i kvartalet, uendret fra fjerde kvartal 2012.

-Den underliggende driften var ni prosent høyere sammenlignet med fjerde kvartal i 2012 og endte på 3,8 milliarder kroner. Dette er et resultat vi er fornøyd med, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Valutaendringer ga negative effekter knyttet til finanspostene. Disse var i hovedsak urealiserte, og motvirkes av positive omregningseffekter i egenkapitalen. Resultatet etter skatt endte på 2,4 milliarder kroner. Dette er en forbedring på 4,3 milliarder kroner i forhold til fjerde kvartal 2012, som var et kvartal med store nedskrivninger.

Integrering av internasjonal virksomhet

Statkrafts strategi er basert på vurderinger av energimarkedenes attraktivitet og Statkrafts evne til å skape verdi. Strategien har fem satsingsområder: Europeisk fleksibel kraftproduksjon, energihandel og tjenester, vannkraft i fremvoksende markeder, vindkraft og fjernvarme.

Det er besluttet å etablere en egen utbyggingsenhet i Statkrafts forretningsområde Internasjonal vann-kraft. Utbyggingsenheten vil levere utbyggingstjenester til internasjonale vannkraftprosjekter i Statkraft og SN Power.

-Statkrafts ambisjon er å styrke posisjonen som en ledende internasjonal leverandør av ren energi. Dette skal gjøres ved å utnytte konsernets konkurransefortrinn og kjernekompetanse fullt ut, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Samlet for året ble underliggende EBITDA 12 444 millioner kroner mot 11 347 millioner kroner i 2012. Bokført resultat etter skatt er preget av store urealiserte valutaeffekter og ble 208 millio-ner kroner. Disse valutaendringene oppveies fullt ut av positive omregningseffekter i egenkapi-talen. Egenkapitalen er økt med 8 757 millioner kroner gjennom 2013 og er på 71 107 millioner kroner ved utgangen av året.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12