Politikalar


Kapsam

Statkraft Türkiye, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunarak global ölçekte düşük karbonlu ve iklim değişikliğine karşı güçlü bir ekonomiye geçişi destekleyen faaliyetler yürütmektedir.

Kalite, enerji, çevre, bilgi güvenliği, ve iş sağlığı ve güvenliği politikaları, grup kılavuzları ve dokümanları ile aynı doğrultuda olup Statkraft Enerji A.Ş., Kargı Kızılırmak Enerji A.Ş., Çakıt Enerji A.Ş kuruluşları genelinde (bundan böyle “Statkraft Türkiye” olarak anılacaktır) bilgi güvenliği, kalite, enerji, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetimine dair bir çerçeve oluşturmaktadır.

Çalışanlar, ziyaretçiler, yükleniciler ve danışmanlar dahil olmak üzere, Statkraft Türkiye bilgi sistemlerine erişimi olan ve Statkraft’in faaliyet alanı içinde yer alan herkesin politikalara uyması beklenmektedir.

İster elektronik ister kağıt (basılı belge) formunda olsun, Statkraft Türkiye bilgi sistemleri tarafından işlenen tüm bilgi varlıkları bilgi güvenliği politikasının kapsamındadır.

Kalite ve Enerji Yönetimi Politikası

Statkraft Türkiye, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunarak global ölçekte düşük karbonlu ve iklim değişikliğine karşı güçlü bir ekonomiye geçişi destekleyen faaliyetler yürütmektedir.

Statkraft Türkiye; elektrik santrallerinde daha fazla verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik kazandıracak şekilde operasyonlarını sürekli olarak geliştirmektedir. Statkraft Türkiye’nin kurumsal misyonu, temiz enerji tedarik etmektir.

Bu misyon doğrultusunda, Statkraft Türkiye aşağıdaki amaçlara kendini adamıştır:

 • Tüm paydaşların menfaatlerini korumak amacıyla enerji üretiminde dengesizliğe yol açmadan elektrik tedarik etmek,
 • Enerji santrallerini operasyonel iş mükemmelliğiyle yöneterek yüksek verimlilikte elektrik üretilmesini sağlamak,
 • Yatırımlarını en verimli şekilde yönetmek ve hayata geçirmek,
 • Enerjiyi mümkün olan en verimli, uygun maliyetli ve çevreye karşı sorumlu şekilde kullanmak,
 • Enerji tüketimini aktif ve duyarlı olarak yöneterek işletme giderlerini azaltmak ve karı artırmak,
 • Çalışanları için mümkün olan en iyi ortamı sağlarken aynı zamanda enerji performansını da azami seviyeye çıkarmak,
 • Enerji verimliliği sağlayan teknolojilerin kullanımını araştırmak,
 • Enerji verimliliği sağlayan ürün ve hizmetlerden yararlanmak (mümkün olan hallerde) ve enerji verimliliği ve enerji performansının geliştirilmesi için uygun tasarımları kullanmak.

Statkraft Türkiye, tüm bu hedefleri gerçekleştirmek için ortak çalışmaya dayalı stratejileri ve tüm çalışanların katılımını desteklemektedir. Statkraft Türkiye, faaliyet alanında yürürlükte olan ulusal ve uluslararası yönetmelikler, standartlar ve etik kurallara uygun şekilde faaliyetlerini yürütecektir. Statkraft Türkiye’nin tüm iş birimleri genelinde kalite ve enerji yönetim sistemleri kilit bir rol oynayacaktır.  Statkraft Türkiye’nin karını azami seviyeye çıkarmaya, saygınlığını pekiştirmeye ve müşterilere en kaliteli hizmetleri vermeye yönelik hedeflerini destekleyecektir.  Enerji verimliliğini artırmaya ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik çabaları; Statkraft Türkiye’nin çalışanlarına, çevreye ve parçası olduğu topluluklara karşı taahhüdünü de destekleyecektir.

Statkraft Türkiye, kalite ve enerji yönetimi hedeflerini gerçekleştirmek ya da hedeflenenin üstüne çıkarmak için çaba gösterecektir.

Statkraft Türkiye, kalite ve enerji yönetimi sistemlerinin kurulması, uygulanması, muhafaza edilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi gerekliliklerini sağlamaya yönelik faaliyetlerine devam edecektir. Bu politika, Statkraft Türkiye kuruluşu bünyesinde hizmet veren tüm enerji santralleri, iş birimleri, çalışanlar ve tedarikçiler için geçerli olacaktır. Politika, hedeflere ulaşıldığından emin olmak için gerekli KPI’lar (performans göstergeleri) ile düzenli olarak izlenecektir. Ayrıca gözden geçirilecek ve gerekirse yasal ya da kurumsal değişiklikler doğrultusunda revize edilecektir.

Kurumsal Sorumluluk ve İş Sağlığı & Güvenliği - Çevre Yönetimi Politikası

Statkraft; sürdürülebilir, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bir şirket olmaya kendini adamıştır. Statkraft, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunarak global ölçekte düşük karbonlu ve iklim değişikliğine karşı güçlü bir ekonomiye geçişi destekleyen faaliyetler yürütmektedir. Operasyonlarımız insanların, toplumların, çevrenin ve varlıklarımızın korunduğu güvenli bir ortamda gerçekleşmektedir. Cana ve sağlığa zarar verecek şekilde gerçekleştirilecek herhangi bir faaliyeti Statkraft  desteklemez. Bu temel taahhütlerimizi işler hale getirmek için global ölçekte desteklenen insiyatifleri ve standartları çalışmalarımızın esası olarak kabul etmekteyiz.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin taraflarından olan Statkraft; insan hakları, işçi hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin 10 ilkeye uymaktadır. Statkraft ayrıca Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) Çok Uluslu Şirketler Rehberi’nde insan hakları, çevre, bilgilerin ifşa edilmesi, rüşvetle mücadele, rekabet ve vergilendirme dahil olmak üzere başlıca iş bütünlüğü alanlarını kapsayacak şekilde belirtilen ilkeleri de kendine kılavuz kabul etmektedir.

Statkraft, Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik hakkında Performans Standartları ilkelerine uygun olarak sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirmekte ve yönetmektedir. Bu ilkelere çalışma koşulları, kirlenme kontrolü, toplum sağlığı, güvenlik ve emniyet, gönülsüz olarak yeniden iskan, biyolojik çeşitliliğin korunması, yerli halk ve kültürel miras konularındaki belirli gereklilikler dahildir.

Statkraft Türkiye, faaliyet alanında yürürlükte olan ulusal ve uluslararası yönetmelikler, standartlar ve etik kurallar uyarınca faaliyetlerini yürütecektir.

Statkraft Türkiye; kalite, enerji, çevre, iş sağlığı, güvenlik ve emniyet hususlarını, bu konularda sistematik bir şekilde çalışılması ve sürekli iyileştirme sağlanması hedefleriyle yönetim sistemi çerçeveleri belirleyen Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) 9001, 50001, 14001 ve 45001. Statkraft’ın kurumsal sorumluluk raporlaması; ekonomik, çevresel ve sosyal performansın ölçülmesi ve raporlanmasına imkan sağlayan ilke ve göstergelerin belirlendiği Küresel Raporlama İnsiyatifi (GRI) raporlama kılavuzlarına dayalıdır. Statkraft'ın raporları üçüncü taraflarca doğrulanmaktadır.

Bilgi Güvenliği Politikası

Bu Bilgi Güvenliği Politikası, Statkraft Türkiye ve paydaşlarının kurumsal bilgileri, bilgi sistemleri ve iş süreçlerinin gizliliğini, kullanılabilirliğini ve bütünlüğünü korumak ve sürdürmek için üst yönetim tarafından hazırlanmıştır.

Statkraft Türkiye, kendisi ya da paydaşlarının mülkiyeti altındaki kurumsal bilgilerin değerli bir varlık olduğunu kabul etmektedir. Kurumsal bilgiler ve bulundukları yerler iş faaliyetlerimiz için hayati önem taşımaktadır ve korunmalıdır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), Statkraft Türkiye kuruluşu genelinde uygulanacak ve yönetmelikler, fiziksel güvenlik uygulamaları, BT güvenlik uygulamaları ve iş sürekliliği planlamasına uygun hale getirilecektir.

Statkraft, bilgi varlıklarının 3 ortak özelliğinin korunmasını amaçlamaktadır:

 • Gizlilik: Bilgileri yetkisiz şahıslardan korumak.
 • Bütünlük: Bilgileri yetkisiz şahısların değiştirmesinden korumak.
 • Erişilebilirlik: Bilginin ilgili ya da yetkili kişilerce ulaşılabilir ve kullanılabilir durumda olmasıdır.

Bu özelliklerden herhangi birinin ihlal edilmesi, iş faaliyetlerinin aksamasına ve kurumsal itibarın geri dönülemez şekilde etkilenmesine neden olabilir. Buna ek olarak, bilgi kaybı ya da bilgilere yetkisiz kişilerin erişimi maddi kayba neden olabilir. Başlıca bilgi risklerinin saptanması ve bu riskleri kabul edilebilir sınırlar içinde tutmak için gereken kontrollerin belirlenmesi amacıyla, tüm bilgi sistemleri için düzenli olarak bilgi güvenliği risk değerlendirmeleri gerçekleştirilmelidir.

Statkraft, bu hedefleri gerçekleştirmek ve en iyi uygulamalara bağlı kalmak için, ISO/IEC 27001’de belirtilen bir bilgi güvenliği yönetim sistemi ve güvenlik kontrollerini uygulamayı taahhüt etmektedir. Üst yönetim de bir bilgi güvenliği yönetimi sisteminin kurulması, uygulanması, muhafaza edilmesi ve sürekli olarak geliştirilmesi gerekliliklerini sağlamaya kendini adamıştır.

Bilgi Güvenliği Kurulu, Statkraft Türkiye’deki bilgi güvenliğinin idare edilmesinden sorumludur. Bilgi Güvenliği Kurulu’na Ülke Müdürü başkanlık eder. Gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik gereksinimlerinin kuruluş genelinde desteklenmesini sağlayan faaliyet ve kaynakların organize edilmesi Ülke Müdürü'nün sorumluluğundadır. Departman yöneticileri, departmanları içindeki bilgi güvenliğinden sorumludur. Departmanın kendi ihtiyaçlarını karşılayacak ve bu kapsayıcı politikanın gereklilikleriyle tutarlılık sağlayacak yerel bir bilgi güvenliği politikasına sahip olduğundan emin olmalıdır. Görev ve konumları ne olursa olsun tüm çalışanlar, tedarikçiler ve danışmanlar, bu Bilgi Güvenliği Politikası’na ve ilgili güvenlik politika ve prosedürlere uymalıdır.

Kurumsal güvenlik standartlarına uygun olmayan uygulamalar, politikanın ihlali olarak kabul edilecek ve disiplin prosedürüne göre ele alınacaktır.

Bu politika ve tüm diğer destekleyici politika belgeleri, hedef ve gereksinimlerin karşılanması için gerektiği şekilde kuruluş genelinde dağıtılacaktır.

Statkraft Türkiye Ülke Müdürü