Cakit Eenerji

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Kıymetli Çalışma Arkadaşlarımız,

Kişisel verileriniz korunmasına önem veriyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ise özel nitelikli kişisel verileri oluşturmaktadır.

Kişisel verileriniz Çakıt Enerji Anonim Şirketi (“Çakıt”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Çakıt kişisel verilerinizin bir bölümünü, kariyer siteleri aracılığıyla otomatik yollarla işe alım sürecinde; bir kısmını ise otomatik olmayan yollarla sizden elde etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Çakıt tarafından işlenen kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizin işleme amaçları şunlardır:

Kimlik verileriniz; çalışanlar için iş sözleşmesi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatler süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, e için yan haklar ve menfaatleria edilmesi,ğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İletişim verileriniz; çalışanlar için iş sözleşmesi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, e için yan haklar ve menfaatleria edilmesi,ğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Özlük verileriniz; çalışanlar için iş sözleşmesi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatler süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, e için yan haklar ve menfaatleria edilmesi,ğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Mesleki deneyim verileriniz; çalışanlar için iş sözleşmesi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatler süreçlerinin yürütülmesi, e için yan haklar ve menfaatleria edilmesi,ğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

Sağlık bilgileri; açık rızanızın bulunması halinde, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri; açık rızanızın bulunması halinde, insan kaynakları süreçlerinin planlanması

Fiziksel mekân güvenliği; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

İşlem güvenliği; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi

Görsel ve işitsel kayıtlar; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi

Dernek üyeliği; öz geçmişinizde yer vermiş olmanız ve açık rızanızın bulunması halinde, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi

Vakıf üyeliği; öz geçmişinizde yer vermiş olmanız ve açık rızanızın bulunması halinde, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Çakıt’ın, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri şunlardır:

 1. Açık rıza,
 2. İşlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 3. Çakıt’ın veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması,
 4. İşlemenin, iş sözleşmenizin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, gerekli olması,
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 6. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Çakıt’ın meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yurt İçinde Aktarım

Kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Çakıt tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılmaktadır.

Kanunlar uyarınca bir kamu idaresinin, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak ilgili kamu idaresine aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır.

Kişisel verilerinizin bir bölümü, bordro hazırlama hizmeti alınan tedarikçiler başta olmak üzere, görevinizin yerine getirilmesinin temini ve çalışanlar için yan hak ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, hizmet aldığımız tedarikçilere mevzuata uygun şekilde aktarılmaktadır. 

İletişim bilgilerinizin bir bölümü, çalışanlar için yan hak ve menfaatler süreçlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan sigorta şirketlerine aktarılmaktadır.

Yurt Dışına Aktarım

Kişisel verileriniz, Çakıt’ın faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, hukuka aykırı fiillerin işlendiğine ilişkin somut şüphelerin olması durumunda iç soruşturma yürütülmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Norveç’te ve Almanya’da bulunan Statkraft topluluk şirketlerine aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz Norveç’te bulunan sunucularda ve bulut (cloud) bilişim sisteminde saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

Tarafınıza ait kişisel verilerin:

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi, itirazlarınızı ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm talep ve sorularınızı aşağıdaki adrese iletebilirsiniz:

ozgur.hizar@statkraft.com

Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Saygılarımızla,

Çakıt Enerji Anonim Şirketi